Zoals bekend geldt een plafond voor het te declareren honorarium voor vrijgevestigd medisch specialisten rond zorg die in een instelling voor medisch specialistische zorg is geleverd. Instellingen die al een poosje actief zijn, hebben daartoe een beschikking van de NZa ontvangen waarin het declaratieplafond voor de instelling is vastgesteld. Recent gestarte instellingen hebben zo’n beschikking mogelijk niet; dan stelt de NZa uw honorariumplafond op € 0,-.

Inmiddels heeft u waarschijnlijk een redelijk zicht op de hoeveelheid honorarium die in 2013 door uw instelling is gedeclareerd. U kunt dus toetsen of uw honorariumplafond is overschreden. Let wel: Het gaat daarbij om de honorariumopbrengsten die volgens boekhoudkundige regels aan 2013 dienen te worden toegerekend, dus inclusief de mutatie onderhanden werk.

Indien uw plafond waarschijnlijk is overschreden, dan moet u er rekening mee houden dat de NZa het surplus kan terugvorderen. Of ze dat doet, is afhankelijk van de totale landelijke realisatie op het macro-honorariumplafond dat de minister heeft vastgesteld. In 2012 werd dat macro-plafond niet overschreden en werd daarom niet teruggevorderd op individuele “overschrijders”. Het is nog onzeker of het macro-plafond in 2013 is overschreden.

Niettemin is het goed om te overwegen hoe groot uw risico’s op dit punt zijn. Mocht u voor zekerheid kiezen en een hoger honorariumplafond, neemt u dan even contact met ons op. We kunnen dan overleggen of het wel of niet verstandig is extra plafondruimte te kopen. Honorariumplafond-2013 is namelijk tot 31 mei 2014 overdraagbaar. Aduard Advies brengt partijen die honorariumplafond “over” hebben en partijen die “extra” plafond denken nodig te hebben, bij elkaar. Op basis van de ervaringen tot nu ligt de prijs voor honorariumplafond-2013 rond 10% van de hoeveelheid aan te kopen plafond.